Logo Soroptimist International Antwerpen


Internationale Vergaderingen


Verslag Internat. Vergaderingen

Pagina - Vergaderingen

Statutaire Vergaderingen in 2012 - 2013

De statutaire vergaderingen gaan door op de eerste donderdag van de maand om 19u30 in de Jachthoorn te Kontich.

Data Statutaire Vergaderingen en Acties voor 2012 - 2013

4 oktober 2012
14 november 2012 - Drieluik Antwerpse clubs
24 november 2012 - Herfstquiz
6 december 2012
10 januari 2013 - Nieuwjaarsvergadering
7 februari 2013 - Krokusconcert 24 februari 2013
7 maart 2013 - Open Deur
4 april 2013 - 2 mei 2013 - 6 juni 2013 - 5 september 2013
3 october 2013 - machtsoverdracht
12 oktober 2013 - Herfstquiz - 4e editie

 Kaart van de VSA

Statutaire Vergadering op 4 oktober 2012 - 19u30

2012: de VSA kiezen
hoe meetellen, hoe werkt het?

Marion Huibrechts

top


Antwerpse Drieluik - 14 november 2012 - 19u30
SI Club Antwerpen / SI Club Antwerpen de Zes Rozen / SI Antwerpen Anthos

Organisatie: SI Antwerpen Anthos

Spreker : Bart Staes - EU Parlementslid

top

SI Antwerpen organiseert haar derde HERFSTQUIZ
op Zaterdag 24 november 2012 - 19u30 (deuren 19u00)

In zaal KAVA in de Consciencestraat te Antwerpen

Inschrijving

De opbrengst van de quiz gaat volledig naar Limmerik : respijthuis voor kinderen (tot 18 jaar) met ernstige fysische of chronische aandoeningen.
De herfstquiz heeft in totaal 2548,98 Euro opgebracht. Dit bedrag werd aangevuld uit de sociale kas tot 3000 Euro.

top


Statutaire Vergadering op 6 december 2012 - 19u30
Een Vrouw aan het Roer

top


Statutaire Vergadering op 10 januari 2013 - 19u30

Nieuwjaarsvergadering

Op deze nieuwjaarseditie met Black & White dress code verwelkomde onze voorzitster Rita De Groot ons allen en daarna gaf ze de leiding door aan het nieuwjaarscomité (Linda,Liselotte en Anita).

Linda legde uit hoe de avond verder verliep. Zij hield de magie er in en de verwachtingen waren hoog gespannen. De kaarten waren geschud en leidden ons naar onze plaats aan tafel.
Op de achtergrond konden we genieten van een fotoshow met de foto’s van de voorbije 2012 activiteiten.

Tussen het voorgerecht en het hoofdgerecht gaf Nadine Verschueren een boeiende beroepsvoordracht. Nadine is anesthesiste in GZA St. Augustinus te Wilrijk. Zij heeft de volgende punten toegelicht :

Na het hoofdgerecht gingen we over tot de beroepsvoordracht van Chris Van Der Schueren. Chris liet ons kennis maken met haar indrukwekkende levensloop; haar jeugd, haar studies, moeder van 4 kinderen, advocaat maritiem recht. Chris vertelde ook boeiend over haar ervaringen als advocaat-vennoot, haar ervaringen met stagiairs, enz...

Na het dessert hadden Anita, Linda en Liselotte witte handschoenen aangetrokken om ons onder handen te nemen met een hilarische Pictionary. Met veel enthousiasme en overtuiging werden de spelregels van de sorop versie van het Pictionary-spel uitgelegd. Ieder van ons had een vrolijk gevoel en er werd goed gelachen met sommige tekeningen of uitbeeldingen. Zo leerden we dat kikkers eigenlijk vliegende vissen zijn.

Aan ieder die heeft meegewerkt aan het welslagen van deze heuglijke avond: hartelijk dank. Feestelijk, gezellig, warm, lekker; zo was onze eerste statutaire vergadering van het nieuwe jaar.

top

Statutaire Vergadering op 7 februari 2013 - 19u30

Biblionef, een boekenschip over de wereld

Dr Marc Van Hoey

Dr Marc Van Hoey heeft ons een zeer boeiende en bevlogen uitleg gegeven over de organisatie “Biblionef”. Biblionef werd in 1989 te Parijs opgericht ter bevordering van de ontwikkeling, wereldwijd, van jongeren en kinderen die in moeilijke omstandigheden leven en dit door het aanbieden van (nieuw) leesmateriaal.
Er bestaan verschillende afdelingen:
- Het depot van Parijs zorgt via de “Alliance française” voor de bevoorrading van de Franstalige gebieden.
- Nederland verzorgt het Engels- en het Nederlandstalig gebied terwijl
- Vlaanderen niet alleen hier lokaal boeken verdeelt maar ook Suriname en Zuid-Afrika steunt.

Vooral Zuid-Afrika is een succesverhaal. Biblionef verstrekt daar kinderboeken in de 11 officieel erkende talen, zorgt ook voor grote letterboeken en brailleboeken. Een belangrijk boekje is : “Brenda heeft een draakje in haar bloed”, dit behandelt de problematiek van HIV/Aids. In de Townships worden ook containerbibliotheken gebouwd.

De financiering van al deze projecten gebeurt via vriendenbijdragen, subsidies, sponsoring door bedrijven en verenigingen, fondswervende acties en vrijwilligers.
Wij zouden ook ons steentje kunnen bijdragen door te helpen bij de verhuis van de bibliotheek van de “Oranjerie”. Een school die nu tijdelijk gehuisvest is in de rijkswachtkazerne op de “Luchtbal” en die verhuist in mei-juni 2013.
Wie hier meer informatie over wil, kan zich wenden tot:
- mevrouw Christiane Smet : christiane.smet2@telenet.be of
- Dr M. Van Hoey : marcmgvanhoey@skynet.be

Opvolging Biblionef acties

Miriam Peene, Nicole D’henin, Molly, Hilde Uwaerts, Chris Celis, Merel,Gerd, Sabine, Linda Brigitte en Elza lazen de boekjes van “ De Bijenkorf” en stelden er vragen over.
Liliane, Christel en Rita brachten de boekjes terug naar de school en hielpen bij het inpakken van de bibliotheek.
De verhuis naar Park spoor Noord zal deze zomer (2013) gebeuren.
Men zal ons laten weten wanneer we kunnen helpen bij het inrichten van de nieuwe biliotheek. In november 2013 voorziet men er een voorleesweek; vrijwilligers van onze club zijn van harte welkom.

top

Open Deur Vergadering op 7 maart 2013 - 19u30

Stad onder stoom

Tom Meeuws
Directeur van het Antwerpse stadsdepartement 'Samen Leven'

Samen leven organiseert naast eigen initiatieven de samenwerking tussen de verschillende diensten op het vlak van veiligheid en leefbaarheid in alle wijken van de stad.

"Samen Leven"
 • Beleid
  • Antwerpen FairTradeGemeente
  • Buurt aan de Beurt
  • Cameratoezicht
  • Diversiteitsbeleid
  • Erediensten: beleid
  • Levensbeschouwingen
  • Levensbeschouwingen - beleid
  • Lokaal Sociaal Beleidsplan
  • Politiereglement (codex)
  • Quadverbod
  • Zuidwerking
 • Organisatie
  • Bestuurlijke handhaving
  • Buurtregie
  • GAS-ambtenaren
  • Lijntoezicht
  • Medisch milieukundige Antwerpen

In een levendige uiteenzetting, met als titel Stad onder Stoom, beschreef Tom Meeuws een aantal demografische aspecten van de bevolking van de stad Antwerpen en haar omgeving . Een belangrijk kenmerk hiervan is de bevolkingsexplosie tijdens de laatste decennia vooral als gevolg van inwijking uit andere landen.
Bovendien zijn er in de loop van de jaren opmerkelijke maar wisselende verschuivingen in de samenstelling van de inwoners van stad en voorsteden waar te nemen. Oudere Antwerpenaren die jaren in een groene omgeving hebben geleefd verhuizen naar het centrum, nieuwkomers van vreemde origine vestigen zich eerst gewoonlijk midden in de stad en verhuizen na een aantal jaren naar de buitenrand.
Iedere grootstad dient heden ten dage rekening te houden met deze diversiteit van zijn bevolking en met deze bewegingen en de problemen die hiervan het gevolg kunnen zijn. Het stadsbestuur moet hiervoor oplossingen zoeken maar het harmonisch samenleven is een uitdaging voor ieder van ons.

top

Open Deur Vergadering op 4 april 2013 - 19u30

Umicore Battery Recycling
excellence in new generation rechargeable battery recycling, contribution towards a sustainable electro-mobility.
(voordracht in het Nederlands)

Ghislain Van Damme

Op de statutaire vergadering van 4 april 2013 worden Gerda Snoeck en Elsa Van Kerckhove gevierd. Beiden zijn ze 50 jaar sorop - lid. Proficiat dames !

top

Statutaire Vergadering op 2 mei 2013 - 19u30

Algemene Vergadering - Verkiezingen

top

Statutaire Vergadering op 6 juni 2013 - 19u30

Zorgmigratie . . .
een oplossing voor het personeelstekort in de zorgsector?

Marc Vanryckeghem

Migratie is van alle tijden en alle streken. In onze samenleving is er alsmaar méér polarisering over migratie en het hiermee samenhangend belang van integratie. Het probleem leeft bij de burger. Elke migratie over dezelfde kam scheren is onjuist. Naast economische, politieke en medische migratie is er ook arbeid gerelateerde migratie, zoals bij voorbeeld zorgmigratie.
Met zorgmigratie bedoelen we het migreren van zorgverleners naar een ander land. In België is zorgmigratie nog een eerder marginaal fenomeen, maar binnen de EU manifesteert het zich in alle landen. In UK bijvoorbeeld is 1 op de 3 zorgverleners afkomstig uit een ander land. In onze contreien geeft de migratiebalans doorgaans een overwicht aan immigratie tegenover emigratie, terwijl voor de zorgsector dit omgekeerd blijkt. Met andere woorden, we verliezen meer zorgverleners aan het buitenland, dan we er uit het buitenland aantrekken.
Niettegenstaande studies aantonen dat er geen tekort is aan zorgverleners, zijn het aantal openstaande vacatures in de zorgsector gigantisch en zijn tekorten voor sommige diensten bestaansbedreigend.
Ongeveer 9% van de actieve bevolking werkt als gezondheidszorgwerker. De zorgsector is in zijn totaliteit een knelpuntsector geworden. Naast het feit dat er ook bij de artsen gelijkaardige problemen zijn, zijn er schrijnende tekorten aan verpleegkundigen in de acute zorg, de thuiszorg en de ouderenzorg.
Door de ontgroening (minder jongeren – dus minder instroom), door de vergrijzing (méér 65+ pensioengerechtigden – dus méér uitstroom) en door de verwitting (méér 80+ - dus méér nood aan zorg), neemt het probleem alsmaar grotere proporties aan.
De babyboomgeneratie wordt precies pensioengerechtigd op een ogenblik dat de “zorgnood” sterk toeneemt.
Het verpleegkundig beroep lijdt aan een multi-problematiek. De oorzaken hiervan moeten dringend grondig worden aangepakt, zoals niveauonduidelijkheid, opleidingschaos, daling van het competentieniveau, instroom / doorstroom en retentieproblematiek, jobuitholling, attractiviteits- en imagoproblemen, . . .
Er is in de eerste plaats dringende nood aan maatschappelijke herwaardering van het beroep (erkenning - respect – waardering), niet met woorden, maar met daden. Zowel de studies als het beroep dienen aantrekkelijker te worden gemaakt.
Daarnaast is een beperkte en ethisch verantwoorde buitenlandse recrutering aanvaardbaar mits een doorgedreven voorbereiding en opvolging, waarbij de materiële, de jobinhoudelijke en de emotionele problemen op een gestructureerde wijze worden aangepakt.
De belangrijkste problemen waarmee deze gemotiveerde zorgverleners te kampen hebben zijn de taalproblematiek en emotionele problemen. Dit werd tevens bevestigd door Ramona, een Roemeense verpleegkundige die een getuigenis aflegde.

top

Statutaire Vergadering op 5 september 2013 - 19u30

Sprekers: Bart Voorspools en Eduard Bacame
vrijwilligers van het Belgisch Centrum voor Blindegeleidehonden vzw
vergezeld van hun blindegeleidehonden
Thibaut en Vlekje

Aan de hand van een powerpoint presentatie gaven ze een lezing over de opleiding van geleidehonden. Zij spraken over hun ervaringen als visueel gehandicapte persoon en hun bijzondere band met hun hond. Wij kregen ook een korte demonstratie. De geleidehond en de slechtziende vormen een team. De hond is de navigator, zijn baas is de piloot. De hond zoekt op commando een veilige weg. De piloot heeft letterlijk blind vertrouwen in zijn navigator.
Dankzij de hulp van een geleidehond kunnen blinde en slechtziende mensen zich zelfstandiger, sneller, meer ontspannen maar vooral veiliger verplaatsen.

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden leidt honden op tot blindengeleidehonden, leert visueel gehandicapte personen omgaan met hun geleidehond en verleent nazorg aan de geleidehonden gebruiker en zijn hond.
De professionele opleiding van een blindengeleidehond duurt ongeveer twee jaar en kost uiteraard geld.

De dopjesactie helpt de opleiding van blindengeleidehonden te financieren. Het recyclagebedrijf geeft 0,22€ per kg dopjes en maakt er duurzame paletten van.
Enkele cijfers:
   -    4.500 kg dopjes zijn nodig om een geschikte pup aan te kopen;
   -  68.000 kg dopjes voor het financieren van de opleiding van geleidehond en zijn gebruiker.
Het aantal ingezamelde dopjes steeg aanzienlijk van 5.319,5 kg in 2005 naar 308.463 kg in 2012.
DUS . . . VERDER DOPJES INZAMELEN aub
Enkel nuttige adressen:
Website Belgisch Centrum voor Geleidehonden vzw
Maastrichtersteenweg 64
3700 Tongeren
Website International Guide Dog Federation
Website Dopjesactie

top

Statutaire Vergadering op 3 october 2013 - 19u30

Machtsoverdracht

van Rita De Groot aan Christel Verswyvelen en
Verslag 2012-2013 door de secretaris, penningmeester, programma-directeur en commissie toetreding

top

SI Antwerpen organiseert haar vierde HERFSTQUIZ
op Zaterdag 12 oktober 2013 - 19u30 (deuren 19u00)

In zaal KAVA in de Consciencestraat te Antwerpen

Inschrijving

De opbrengst van de quiz gaat volledig naar Centrum Kauwenberg
centrum voor gezinen in generatie-armoede.

topVZW Soroptimist International Club Antwerpen, Louislei 58, 2930 Brasschaat
ondernemingsnummer 0640.806.348
About Soroptimist | Site Map | Protection of intellectual rights / Responsibility / Privacy Policy |